Privatumo politika

 1. KĄ REIŠKIA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

UAB „MAGNUS LOGISTICS“ (toliau – „Mes“ arba „Bendrovė“) vertina Jūsų pasitikėjimą ir siekia užtikrinti tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame Jūsų asmens duomenis teisėtai tvarkyti ir saugoti, laikantis visų Europos Sąjungos (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679) (toliau – „BDAR“) ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Šioje Privatumo politikoje mes pateikiame informaciją apie asmens duomenų tvarkymą asmenų, kurie naudojasi mūsų teikiamomis krovinių gabenimo paslaugomis, klientų ir jų atstovų, šios svetainės lankytojų, asmenų, kurie sutiko gauti Bendrovės tiesioginės rinkodaros pranešimus, kandidatų į laisvą darbo vietą Bendrovėje.

Privatumo politikoje yra nurodyta informacija apie tvarkomų asmens duomenų kiekį, tikslus, asmens duomenų šaltinius, gavėjus ir kt.

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais ar kitomis priemonėmis nei nurodyta šioje Privatumo politikoje. Tokiu atveju, mes Jums apie tai pranešime atskiru Privatumo pranešimu.

Ateityje šią Privatumo politiką galime keisti, dėl to skatiname šią Privatumo politiką peržiūrėti periodiškai, kaskart apsilankius Mūsų interneto svetainėje.

 1. SĄVOKOS

Privatumo politikoje naudojamos sąvokos atitinka BDAR ir kituose teisės aktuose naudojamas sąvokas, tačiau dėl patogumo šioje Privatumo politikoje pateikiame pagrindinių sąvokų apibrėžimus:

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti („duomenų subjektas“); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurios tapatybę tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka (rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas).

Bendrovė – UAB „MAGNUS LOGISTICS“, juridinio asmens kodas 300129642, buveinė adresu Naugarduko g. 55A, LT-03204 Vilnius.

 1. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Visais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, maloniai, prašome susisiekti su Bendrove el. paštu info@magnus.eu arba siunčiant registruotą laišką adresu Naugarduko g. 55A, LT-03204 Vilnius.

 1. ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs sudarote su mumis sutartį arba atstovaujate sutarties šalį, atsiunčiate savo CV ar kitą informaciją, susijusią su Jūsų įdarbinimu mūsų Bendrovėje.

Mes taip pat Jūsų asmens duomenis gauname iš trečiųjų asmenų (tokių kaip Jūsų darbdavio atstovas, ekspeditoriaus paslaugų užsakovas), siekiant tinkamai suteikti ekspeditoriaus paslaugas.

Mes galime gauti informaciją apie Jus iš oficialių krovinio gabenimo dokumentų, kuriuos pateikia Jūsų darbdavys, iš viešai prieinamų šaltinių (pvz. „LinkedIn), po to, kai Jūs sutikote, kad informacija apie Jus būtų paviešinta, kaip ir iš valstybės institucijų, tokiu kaip Valstybinės socialinio draudimo fondo valdymo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Mes rinksime tik tokią informaciją, kuri yra būtina mūsų paslaugoms suteikti bei laikantis visų teisės aktų reikalavimų.

Surinktus asmens duomenis, mes naudojame keliems skirtingiems tikslams įgyvendinti. Priklausomai nuo to, kas Jūs esate (sutarties šalies atstovas, kuriai yra suteikiama ekspeditoriaus paslauga; sutarties šalis; šios svetainės lankytojas), toliau yra pateikiama informacija apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kokiais teisiniais pagrindais grindžiame Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Taip pat, pateikiame informaciją apie Jūsų asmens duomenų gavėjus.

Krovinių gabenimas (ekspeditoriaus paslaugų teikimas)

Bendrovė daugiau nei 10 metų teikia ekspeditoriaus paslaugas ir gabena krovinius sausos ir jūros transportu visoje Europoje.

Siekiant tinkamai suteikti ekspeditoriaus paslaugas, Bendrovei yra būtina tvarkyti atskirų asmenų duomenis.

Bendrovė visada tvarkys sutarties šalies, kuri sudarė sutartį su Bendrove dėl ekspeditoriaus paslaugų suteikimo, atstovo asmens duomenis. Sutarties šalies atstovo visada yra tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, tel. numeris.), darbovietė (įskaitant ir užimamas pareigas), parašas, susirašinėjimo ir komunikacijos turinys su Bendrove.

Sutarties šalies atstovo asmens duomenys bus tvarkomi Bendrovės teisėto intereso pagrindu, siekiant tinkamai įvykdyti sudarytą sutartį dėl ekspeditoriaus paslaugų teikimo.

Teikiant ekspeditoriaus paslaugas, Bendrovė gali sudaryti sutartis su krovinio vežėju. Tokiu atveju, Bendrovė tvarkys sutarties šalies – vežėjo atstovo ir darbuotojo – vairuotojo asmens duomenis. Bendrovė gali tvarkyti sutarties šalies – vežėjo atstovo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. pašto adresas, tel. numeris), informaciją apie darbovietę ir užimamas pareigas, parašą, kitą informaciją, kuri pateikiama susirašinėjimo, komunikacijos metu. Tuo tarpu, sutarties šalies – vežėjo darbuotojo – vairuotojo atveju, Bendrovė tvarko šio asmens vardą, pavardę, informaciją apie darbovietę ir užimamas pareigas, buvimo vietą ir parašą.

Sutarties šalies – vežėjo atstovo asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovės teisėto intereso pagrindu, siekiant tinkamai įvykdyti krovinio gabenimo sutartį, tuo tarpu sutarties šalies – vežėjo darbuotojo – vairuotojo asmens duomenys, be kita ko, yra tvarkomi ir laikantis teisės aktų, susijusių su krovinių gabenimu, reikalavimų.

Bendrovė, teikdama ekspeditoriaus paslaugas, taip pat gali gauti ir krovinio gavėjo ar jo atstovo asmens duomenis. Bendrovė, gaudama krovinio gabenimą patvirtinančius dokumentus, taip pat gauna ir krovinio gavėjo ar jo atstovo vardą, pavardę, darbovietę ir parašą.

Krovinio gavėjo ir jo atstovo asmens duomenys yra tvarkomi teisės aktų, susijusių su krovinių gabenimu, reikalavimų pagrindu.

Asmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja sudaryta sutartis su Bendrove dėl ekspeditoriaus paslaugų teikimo bei 10 metų nuo sutartinių santykių su Bendrove pabaigos. Visais atvejais asmens duomenys nebus tvarkomi ilgiau, negu to reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja ir / ar numato teisės aktai.

Bendrovės sutarčių vykdymas

Siekdami sudaryti ar vykdyti sutartis, kurios nesusijusios su Bendrovės pagrindine veikla, mes taip pat galime tvarkyti asmens duomenis Sutarties šalių ar jų darbuotojų.

Tokiais atvejais, kai Sutarties šalis yra fizinis asmuo, Bendrovė tvarkys asmens vardą, pavardę, asmens kodą, kontaktinius duomenis (el. pašto adresas, tel. numeris, gyv. adresas), kitą informaciją, kuri gali būti pateikta Šalių sutartyje.

Tokiais atvejais, kai Sutarties šalis yra juridinis asmuo, Mes tvarkome Sutarties šalies darbuotojo vardą, pavardę, darbovietę (įskaitant ir užimamas pareigas), susirašinėjimo ir komunikacijos turinį su Bendrove.

Asmens duomenys yra tvarkomi arba sudarytos sutarties pagrindu (jei sutartis sudaryta su fiziniu asmeniu) arba Bendrovės teisėto intereso pagrindu (sutarties šalies darbuotojo atžvilgiu).

Šiuo asmens duomenų tvarkymo tikslu, asmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja sutartis su Bendrove bei 10 metų nuo sutartinių santykių su Bendrove pabaigos.

Vežėjų savitarnos platformos valdymas ir administravimas

Siekiant optimizuoti krovinių vežimo sutarčių vykdymą su Vežėjais, Bendrovė sukūrė Vežėjų savitarnos platformą, kurioje Vežėjai savo Paskyroje gali susipažinti su informacija apie vykdomas krovinio vežimo sutartis, gauti ir įkelti su krovinio vežimo sutartimi susijusius dokumentus.

Vežėjo paskyrą gali pasiekti Vežėjo darbuotojais pagal susikurtus atskirus, individualius prisijungimus prie Vežėjo paskyros.

Siekiant tinkamai valdyti Vežėjo savitarnos platformą, administruoti Vežėjų paskyras ir Vežėjo darbuotojų prisijungimus prie Platformos, Bendrovei yra būtina tvarkyti prisijungiančio prie Platformos asmens el. pašto adresą (prisijungimo vardas), slaptažodį, kitus prisijungimo duomenis (data, laikas, atlikti veiksmai Platformoje), prisijungimo sukūrimo datą.

Minėti asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

Bendrovė asmens duomenis tvarkys ir saugos 5 metus nuo paskutinio asmens prisijungimo prie Vežėjo paskyros Platformoje.

Asmens duomenys yra neteikiami niekam, išskyrus paslaugų teikėjus, kurie padeda Bendrovei valdyti ir administruoti platformą.

Asmens duomenų tvarkymas asmenų aptarnavimo atvejais

Bendrovė Jūsų asmens duomenis taip pat tvarko ir tais atvejais, kai Jūs su mumis susisiekiate, pateikiate užklausą, klausimus, siunčiate informaciją Bendrovės viešai skelbiamais kontaktais.

Savo asmens duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

Priklausomai nuo Jūsų pasirinkto būdo susisiekti su mumis, gali skirtis tvarkomų asmens duomenų kiekis.

Surinkti Jūsų asmens duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus nuo Jūsų kreipimosi dienos. Atskirais atvejais, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau.

Kandidatų į laisvą darbo vietą administravimas

Bendrovė Jūsų pateiktus asmens duomenis taip pat gali tvarkyti kandidatų į laisvą darbo vietą administravimo tikslais, kai Jūs savo asmens duomenis Bendrovei pateikiate siekdami prisijungti prie Bendrovės komandos. Šiuo atveju Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu. Nurodyti duomenys tvarkomi darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Prašome Jūsų nesiųsti jokiais asmeninės informacijos, kuri nėra susijusi su Jūsų profesiniais gebėjimais, kvalifikacija, nėra būtina Jūsų tinkamumui užimti atitinkamas pareigas įvertinti. Prašome nei laiške, nei pridedamuose CV, motyvaciniuose laiškuose nenurodyti nereikalingų asmens duomenų, tokių kaip asmens kodas, šeiminė padėtis, specialūs (jautrūs) duomenys, finansiniai duomenys, banko sąskaitos numeris ir kt.

Jūsų gautus duomenis Bendrovė saugos iki konkrečios atrankos į darbo vietą pabaigos, išskyrus atvejus, kai Jūs sutiksite, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugomi papildomus 1 (vienerius) metus. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti Jūsų sutikimą papildomai Jūsų asmens duomenis tvarkyti 1 (vienerius) metus. Pabrėžiame, kad Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui iki atitinkamo sutikimo atšaukimo.

Informuojame, kad siekiant įvertinti Jūsų kandidatūrą, galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes.

 

Tiesioginės rinkodaros vykdymas

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Bendrovės teikiamas paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu ir telefonu) siųsime pasiūlymus dėl mūsų paslaugų teikimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, informaciją apie Jūsų darbovietę (įskaitant ir užimamas pareigas), el. pašto adresą, tel. numerį.

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 1 (vienerius) metus po sutikimo gavimo.

Jei esate mūsų klientas ar Jūsų darbdavys yra mūsų klientas ir nėra pareikšto prieštaravimo dėl Bendrovės tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes galime Jūsų darbiniu elektroniniu paštu ar telefono numeriu siųsti pranešimus dėl paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas / teiktas  paslaugas. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu protection@magnus-group.lt.

 1. DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR DUOMENŲ GAVĖJAI

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip kompiuterinės įrangos prižiūrėtojams.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Jūsų sutikimo pagrindu galime perduoti Jūsų asmens duomenis ir kitiems tretiesiems asmenims.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami į jokią trečiąją valstybę ir (ar) tarptautinę organizaciją.

 1. SLAPUKAI

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Slapukai yra skirti užtikrinti sklandų interneto svetainės veikimą.

Slapukų pagalba, Bendrovė gali rinkti informaciją apie svetainės lankytojų skaičių, lankytojų IP adresą ir kt.

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie mūsų interneto svetainės.

 

Pavadinimas Laikotarpis Tikslas
Pll_language 1 metai Slapukas skirtas išsaugoti vartotojo kalbos pasirinkimą
_ga 2 metai Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“, skirtas svetainės lankomumo statistikos stebėjimui
_gat 1 min Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“, skirtas vartotojų užklausų skaičiui kontroliuoti.
_gid 24 val. Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“, skirtas svetainės lankytojų atskyrimui

 

 1. DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis BDAR ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Jos apima: aktyvų ir reaktyvų rizikos valdymą,  programinės įrangos periodinį atnaujinimą, antivirusinių programų naudojimą, prieigos kontrolės ir apsaugos sistemas, kontroliuojamą prieigos / vartotojo teisių suteikimą ir priežiūrą ir kt.

 1. JŪSŲ TEISĖS

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Bendrovė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Bendrovė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

Duomenų subjektų teises Bendrovė įgyvendins nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo. Per nurodytą terminą Bendrovė pateiks duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi gavus prašymą. Vieno mėnesio laikotarpį Bendrovė gali pratęsti dar dviem mėnesiams, atsižvelgdama į prašymų sudėtingumą ir skaičių, tačiau bet kokiu atveju Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu nurodys ir vėlavimo priežastis.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

Teisę būti informuotam apie atliekamą duomenų tvarkymą

Bendrovė Jums suteiks visą informaciją, kurią turite teisę gauti ir kuri nėra nurodyta šioje Privatumo politikoje, pavyzdžiui: jei yra, asmens duomenų gavėjus; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą; tai, ar asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas ir pan.

Teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Bendrovė Jums patvirtins, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, suteiks visą reikiamą informaciją: duomenų tvarkymo tikslus; atitinkamų asmens duomenų kategorijas; duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu; kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turima informacija apie jų šaltinius. Bendrovė pateiks tvarkomų asmens duomenų kopiją.

Teisę reikalauti ištaisyti tvarkomus Jūsų asmens duomenis

Jūs turite teisę Bendrovės reikalauti, kad ji nepagrįstai nedelsdama ištaisytų netikslius Jūsų asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.

Teisę apriboti duomenų tvarkymą:

Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Teisę prašyti ištrinti duomenis

Esant pagrindui (pavyzdžiui, asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami ir pan.), galite reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.

Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui (nesutikti)

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas Bendrovės teisėtiems interesams pasiekti, išskyrus kai Bendrovė duomenis tvarko dėl priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant apginti teisinius reikalavimus.

Teisę į duomenų perkeliamumą

Tais atvejais, kai Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis automatizuotomis priemonėmis Jūsų sutikimu arba sudarytos sutarties su Bendrovė pagrindu Jūs turite teisę gauti savo pateiktus asmens duomenis susistemintu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui, o Bendrovė nesudarys tam kliūčių. Jūs turite teisę, kad Bendrovė Jūsų asmens duomenis persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavę Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

 1. PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJINIMAS

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos interneto svetainėje.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2022-09-14.